• Utskrift
  • Print

Børgefjell

Børgefjell
Fjellrevens siste skanse

Børgefjell nasjonalpark ligger på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Dette er et stort villmarksrike med mange gode fiskevann og et rikt fugleliv. Nasjonalparken er dessuten en av landets siste skanser for den truede fjellreven.

Børgefjell nasjonalpark byr på mektige sanseinntrykk. I vest finner du høye tinder, blant annet den 1699 meter høye Kvigtinden, Børgefjells høyeste topp. Her domineres berggrunnen av mørk granitt, noe som gir landskapet et ødslig preg. I sør er det flere ville stryk og vakre fosser, mens de østre delene byr på mer runde topper og vidstrakte heier.
  Børgefjell ble vår andre nasjonalpark i 1963, bare et år etter at Rondane ble vår første. Parken fikk en liten utvidelse i 1971, men i 2003 ble parken kraftig utvidet og utgjør i dag 1 447 kvadratkilometer med jomfruelig villmark. Ja, Børgefjell er faktisk et av de største gjenværende villmarkspregete områdene her i landet, så det er ikke rart at villmarkingen Lars Monsen trives her inne. Før han dro på ekspedisjoner til Alaska og Kanada skrev han blant annet boka ”90 dager på loffen i Børgefjell”.
  Det er lite tilrettelagt for besøk her inne, for allerede i 1932 bestemte Den Norske Turistforening at Børgefjell skulle skånes for hytter og merkede stier. Skal man på tur i Børgefjell må man derfor vandre omkring på loffen med telt, sovepose og fiskestang.
Dette er imidlertid et eldorado for ørretfiske, så det skulle ikke by på problemer å skaffe middagsmat.
 
Fuglerikt

Landskapet i Børgefjell egner seg bra for fugler. Her er mange fine vassdrag og myrer med store vierkratt. Spesielt omkring vannet Vestre Tiplingan og nedre del av Simskardelva helt nord i Børgefjell er det rikt fugleliv med en rekke andearter og vadefugler, så som siland, havelle, bergand, svartand, grønnstilk, enkeltbekkasin, rødstilk, temmincksnipe, strandsnipe, sandlo og fjæreplytt. En gang var det også mye sædgås og dverggås i Børgefjell, men disse artene har gått kraftig tilbake. Dverggåsa er helt borte, mens sædgås i dag først og fremst treffes like sør for nasjonalparken. En fugleart som kan påtreffes vanlig i smågnagerår er den langstjertede fjelljoen. En elegant fugl som angriper hissig hvis du nærmer deg reiret.
  Børgefjell er for øvrig kjent for sine rovfugler. I gode smågnagerår hekker fjellvåken, men størst interesse knytter det seg nok til den flotte snøugla som har blitt funnet hekkende her inne en rekke ganger. Dette er en nomadisk invasjonsart som forflytter seg over store avstander, styrt av smågnagerforekomstene. 1985 var i så måte et meget bra smågnagerår, og da ble det registrert hele 17 hekkende snøuglepar i nasjonalparken. Siden den gang har snøuglene ikke blitt påvist hekkende her inne. Snøuglene har også uteblitt fra de fleste andre hekkeplassene i Norge uten at noen vet helt hva som er årsaken til dette.
 
Fjellrev som spesialitet

Børgefjells ”spesialitet” er fjellreven, for nasjonalparken er en av Skandinavias siste skanser for dette utrydningstruede rovdyret. Antakelig teller den norske totalbestanden bare rundt 50 voksne individer, og Børgefjell har en stor andel av disse revene. I 2005, som var et svært godt fjellrevår, ble 11 av 21 norske ynglinger registrert i Børgefjell. Man antok at det var opp mot 21 voksne fjellrever i parken, og 15 av 39 norsk-fødte fjellrever dette året kom til verden i Børgefjell. 
  Til tross for over 70 års fredning er fjellreven fortsatt en truet art. Antakelig er det en kombinasjon av en rekke faktorer som er årsaken til dette, blant annet økt konkurranse med rødreven, endring i mattilgang, oppsplitting av fjellandskap og temperaturstigning.
  Hvis du treffer på fjellreven her inne, skal du nyte øyeblikket og så trekke deg unna. Statens Naturoppsyn holder oppsyn med hiplassene og passer på at fjellreven ikke blir unødvendig forstyrret.Børgefjell nasjonalpark er en av landets siste skanser for den truede fjellreven. Foto: Tom Schandy.


 

Fakta
Børgefjell nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Nordland, 1 447 km2.

Attraksjoner:
Villmark
Fiskevann
Rikt fugleliv
Fjellrev

Kart:
Enkeltkart i serien Norge 1: 50 000.

Adkomst:
Mange adkomstmuligheter. Kommer du med tog, kan du gå av på Majavann og så gå til fots inn i nasjonalparken. Med bil er det enklest å kjøre til Store Namsvatnet i Røyrvik. Derfra går det båt over vannet. Det er også enkelt å ta seg inn fra Susendalen i nord og fra Stekenjokkveien på svensk side. Du kan også gå fra Simskaret i Grane. Det finnes enkelte spartanske hytter i parken, men det er i utgangspunktet telt som gjelder.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS