• Utskrift
  • Print

FroanFroan er kjerneområde for den norske havertbestanden. Foto: Tom Schandy.

Froan
Der havet fråder

Froan er Norges mest isolerte øyrike der det ligger 40 km vest for Fosenhalvøya i Trøndelag. På de mange øyene i det frådende havet finnes et rikt dyreliv med både sel, skarv, teist og havørn.

Froan kommer av ”Øer eller Holmer, ved hvilke Havet står i Fraade”, og det er et godt navn. For her ute står havet inn fra alle kanter og gjør øyriket til et forblåst sted. Innenfor ligger Frohavet og utenfor Haltenbanken. Froan består av flere tusen øyer, holmer og skjær, og bare på to av disse øyene, Sørburøy og Sauøy, bor det folk. For 50 år siden bodde det 400 her ute, men fraflytting har satt sine spor her ute som så mange andre steder i utkant-Norge. I dag bor det bare 50 på Sørburøy og en familie på Sauøy.

Selreservatet

Froan er Norges største naturreservat og landskapsvernområde til havs. Den 14. desember 1970 ble 400 km2 øy- og havområde avsatt som naturreservat med ferdselforbud på land i tiden 1. april til 10. august. Samtidig med naturreservatet ble det også opprettet et 80 km2 stort landskapsvernområde hvor reglene ikke er fullt så strenge. Området er også det største Ramsarområdet i Norge, det vil si et område som omfattes av Ramsarkonvensjonen som skal verne internasjonalt viktige våtmarksområder.
  Froan er spesielt kjent for sine bestander av selartene steinkobbe og havert. Steinkobbene kan ses overalt i øyriket hele året, mens haverten først og fremst ses i de mest værharde områdene på høsten. Steinkobben får unger i juni måned, mens haverten får unger så sent som i september-oktober. Haverten lever opp til navnet sitt, den erter havet og ”kaster” sine unger på de mest værutsatte skjærene på den mest værutsatte årstiden. De er imidlertid svært sårbare i denne perioden, så derfor er det forbudt å bevege seg på kasteplassene i tiden 10. september til 15. november.
  Inntil begynnelsen av 1990-tallet ynglet omtrent halvparten av den norske havertbestanden på Froan. Nærmere 300 hunner fra Stad i sør til Lofoten i nord kom til Froan for å føde, og det ble født anslagsvis 300 unger. I dag har en imidlertid liten oversikt over totalbestanden av havert i Norge, men så sent som i 2002 ble det anslått at nærmere 340 unger ble født i Froan. Øyriket er derfor fortsatt et kjerneområde i Norge for denne selarten som også kalles gråsel.Steinkobbe med unge i Froan naturreservat. Foto: Tom Schandy.Skarv, teist og havørn

Froan er også et eldorado for fugler. En karakterart i Froan er den vesle alkefuglen teist som er svart med hvite vingeflekker, sort nebb og knallrøde bein. Omkring 1000 par hekker i steinurer og bergsprekker på de mange øyene her ute, og dette er faktisk Skandinavias største konsentrasjon av denne arten. Skarv er også et av Froans varemerker. Toppskarven hekker som regel under stein i ur, mens storskarven hekker på nakne skjær ytterst i havgapet. Omkring en sjettedel av all storskarv i Norge har tilhold i Froan.
   På grunn av Froans isolerte beliggenhet kommer også store mengder andefugl til området på sensommeren for å myte, det vil si skifte fjær. Andefuglene skifter alle svingfjærene på en gang og mister flygeevnen et par ukers tid. I denne tiden samles store flokker hvor de kan være relativt trygge. Siland, ærfugl og grågås er tre arter som ofte forekommer i Froan på denne tiden. Er du heldig får du også et glimt av oteren, mens havørnen seiler over det hele på mektige vinger, et karakteristisk syn i Froan-skjærgården. 


Fakta
Froan er et øyrike i Trøndelag. Naturreservat av internasjonal betydning.

Attraksjoner:
Steinkobbe og havert
Toppskarv og storskarv
Teist
Havørn
Isolerte kystsamfunn

Kart:
Turkart Froan 1: 50 000.

Adkomst:
Du kan bli med bilferge fra Sistranda på Frøya til øyene Gjæsingen, Sørburøy og Sauøy og eventuelt helt ut til Halten. Det er imidlertid lite behov for bil der ute, så et annet alternativ er å bli med Kystekspressen fra Trondheim (kun persontransport). For å se øyriket må du ordne deg lokal båtskyss.  
 


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS