• Utskrift
  • Print

Hitra og Frøya

Hitra og Frøya
Store trønder-øyer

Hitra og Frøya er to store øyer i Sør-Trøndelag. Landskapet her ute er sterkt preget av havet og naturkreftene, men det er overraskende stor variasjon i topografi, vegetasjon og dyreliv. På Hitra finnes blant annet Nord-Europas tetteste hjortestamme.

Hitra er Norges syvende største øy og den største sør for Lofoten. Navnet kommer fra det gammelnorske Hitr eller Hitrar som betyr ”splittet” fra fastlandet, men det var tidligere. Nå forbinder en lang undervannstunnel øya med resten av Sør-Trøndelag. Langs kysten mot sør, vest og nord er naturen preget av værhardt klima med nakne lyngheier, men inne på øya finnes furuskog, fjellterreng og store myrflater. En karakterisk planteart på øya er flekkmarihånd. Denne orkidéearten finnes i tusentall og ble valgt til kommuneblomst i 1999. For øvrig setter kysten sitt preg på kommunen, for den består ikke bare av selve Hitra, men også av mange småøyer. Til sammen består kommunen av nærmere 2 500 øyer og skjær.

Havmyran og hjort

Inne på øya ligger det enorme Havmyran naturreservat som har status som Ramsarområde, det vil si et område med stor internasjonal verneverdi. Myrene er faktisk så store (40 km2) og uten faste holdepunkter at det anbefales kart og kompass hvis man beveger seg ut i dem. Vegetasjonen preges av mange forskjellige typer hei- og myrvegetasjon. Røsslyng dominerer i lyngheiene, men her er også den typiske kystarten klokkelyng. Det vokser også krevende plantearter som engmarihånd, blodmarihånd og brudespore.
   Det er likevel fuglelivet som vekker størst oppmerksomhet. Vadefuglene dominerer med småspoven som karakterart. Havmyran er antakelig artens viktigste hekkepass på Trøndelagskysten, men det finnes også myrsnipe, rødstilk, heilo, strandsnipe og enkeltbekkasin i reservatet.
   Det er ikke bare fugler som er av interesse på det indre av Hitra. Øya har nemlig 7 000 vann og tjern, og av disse har rundt 1000 røye og ørret. Ja, Hitra også har sin egen lakseelv med den særegne Hitralaksen. I flomelva Lakselva sør for Fillan finnes en egen laksestamme med ekstra slanke fisker.
  For øvrig er kanskje Hitra mest kjent for å ha Nord-Europas tetteste hjortestamme. Hvis du kjører ringveien rundt øya en sommerkveld, vil du kunne se mange beitende hjorter samt rådyr og kanskje en og annen elg. Helt siden 1800-tallet har grunneierne hatt gode ekstrainntekter ved utleie av jaktrettigheter, og årlig skytes mellom 600 og 900 hjort. Hitrahjorten er for øvrig mindre enn hjorten inne på fastlandet, og man har spekulert på hvorfor det er slik. Årsaken er antakelig at hjortens kvalitetsføde med høyt proteininnhold er tilgjengelig i kortere tidsrom på Hitra enn på fastlandet. Når Hitrahjorten blir fostret opp i fangenskap, blir den nemlig like stor som annen hjort.
 


I Havmyran naturreservat er småspove en karakterart. Foto: Tom Schandy.
 
Frøya og havfiske

Frøya ligger enda lenger ut i havet, men også den er forbundet med omverdenen gjennom en lang undervannstunnel til Hitra. Mens naboøya i sør har en del furuskog, er skogen nesten helt borte fra Frøya. Her er småkupert, treløst landskap med mye myr, berg og vann. Det dominerende og opprinnelige vegetasjonselementet er den atlantiske, rødbrune kysthøymyra, det såkalte purpurlandskapet med røsslyng, kvitlyng og klokkelyng. 163 fiskevann og tjern frister med ørretfiske. Hitrahjorten har for øvrig utvandret til Frøya og etablert seg med en liten, men jaktbar stamme.
   Frøya kommune består av 5 400 holmer og skjær, og det er mulig å bli med på organiserte havfisketurer langt til havs. Det er en annerledes naturopplevelse. Været kan skifte fort fra sol og sommer til regn og kuling på få timer, akkompagnert av et fantastisk lysspill. Det er vanligst å få torsk, sei og hyse på kroken, men en og annen lange, brosme, lyr eller makrell kan det også bli. Hvis du har dårlig erfaring med å få fisk i skogsvann, skal du vite at så godt som alle som holder i et snøre ute i havet får fisk på kroken. På disse turene legger man ofte turen innom det lille fiskeværet Kya sørvest for Sula. Her har det aldri vært fast bosetting, men ble i tidligere tider benyttet av opptil 500 fiskere som hadde tilhold her i sesongen. 


 

Fakta
Hitra og Frøya, to store øyer sør i Sør-Trøndelag.

Attraksjoner:
Nord-Europas tetteste hjortestamme
Lynghei-landskapet
Havmyran naturreservat
Havfiske

Kart:
Enkeltkart til hovedkartserien Norge 1: 50 000.

Adkomst:
Lett tilgjengelig på riksvei 714 fra Orkanger. Undersjøisk tunnel til begge øyene.
Havmyran nås på sti fra Gryta i nordvest.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS