• Utskrift
  • Print

Gaula og Orkla

Gaula og Orkla
Laksefiskernes paradis

Nevn Gaula og Orkla for laksefiskere og de blir drømmende i blikket. Dette er to av landets fineste lakseelver, og mang en storlaks er dratt i land på flue herfra.

Sammen med Finnmark er Sør-Trøndelag landets viktigste fylke for laksefiske. I 2005  var Gaula faktisk landets beste lakseelv med 37, 5 tonn fangst, med Orkla på en fin fjerdeplass med 26, 4 tonn.

Midt-Norges største elv

Gaula er Midt-Norges største elv og spenner fra høyfjell til hav. Den starter sin 145 kilometer lange vandring mot havet ved Gaulhåvola nord for Aursund og ender sine dager i Gaulosen, en arm av Trondheimsfjorden. Nedbørfeltet dekker en femtedel av Sør-Trøndelags samlede areal og er varig vernet mot kraftutbygging.
  I Gaula kan du fiske laks over 95 kilometer, fra utløpet ved Melhus til Haltdalen. De nedre partiene er rolige, mens elva lenger oppe er hurtig med fine småstryk og mange høler. Det eneste større stryket er Gaularfossen. Ved stor vannføring har laksen problemer med å forsere denne, så da samler den seg i store stimer i den såkalte Gaulfosshølen, en av elvas beste fiskeplasser. Ved Eggafossen i Haltdalen er det nesten helt stopp, til tross for at fossen bare er fem meter høy. Rekorden for laks tatt på stang er 24 kilo, men rundt 1960 ble det tatt laks på over 31 kilo i kastenot.
   Gaula er imidlertid mer enn laks og laksefiskere. Den store spennvidden i naturtyper langs vassdraget gjør at dyrelivet er svært variert, fra villrein, bjørn og fjellrev til elg og rådyr. Langs vassdraget er det fine gråor-heggeskoger med rikt fugleliv, og i tre slike skoger er det etablert naturreservater (Gammelelva, Hovin og Ytter Skjærvollslykkja naturreservater, alle i Melhus kommune). Langs elva er det også vann og kroksjøer med rik vegetasjon og særpreget fauna av fugl, insekter og andre smådyr.
   Ved Gaulas utløp i Gaulosen er det dessuten et landskapsvernområde og to naturreservater med et usedvanlig rikt fugleliv, samt strandeng og tindvedskog. Det er imidlertid kortnebbgjessene som setter størst preg på dette området. Denne gåsearten hekker på Svalbard, men overvintrer i Tyskland og Nederland. Under vårtrekket mot nord i april-mai kan det raste mer enn tusen gjess i reservatet. Flokker på høsttrekk kan ses i september og oktober.

Orkla

Orkla ligger vest for Gaula. Denne elva har sitt utspring i Orkelsjøen i Oppdal og renner østover inn i Hedmark før den svinger tilbake til Trøndelag. Etter 174 kilometer renner den ut i Orkdalsfjorden som er en arm av Trondheimsfjorden.
   Orkla har en lakseførende strekning på 70 kilometer. Den er 30-50 meter bred og veksler mellom rolige og strie partier omgitt av vakker natur. Elva har ofte blitt kalt ”folkefiskets elv”, fordi den er lett tilgjengelig og fordi prisnivået er folkelig. Dessuten er elva flott for både fluefiske og mark/slukfiske. Spesielt ved stor vannføring regnes elva som veldig god. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kilo. De største laksene tas gjerne de første dagene i sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen fra medio juni til medio juli, mens smålaksen gjerne kommer i midten av juli. Fra denne tiden er det som regel mye laks i hele elvas lengde.
  Laksefiske er lidenskap, men selv uten fiskestang kan en tur ned på elvebredden en sen sommerkveld være en opplevelse. Bare å se laksefiskerne i aksjon, høre noen fiskeskrøner og se solnedgangens røde farger speile seg i elvevannet kan være en morsom stopp på veien til eller fra Trondheim. Ja, kanskje tas storlaksen akkurat den kvelden…

                          Hvor mange kilo ble det? Laksefiskere i Orkla. Foto: Tom Schandy.


 
Fakta
Gaula og Orkla i Sør-Trøndelag, to av landets beste lakseelver. Verneområdene i Gaulosen med rastende kortnebbgås vår og høst.

Attraksjoner:
Laksefiske
Rikt fugleliv i verneområdene i Gaulosen
Landskapet

Kart:
Turkart i 1: 50 000-serien.

Adkomst:
Lett adkomst. Gaula renner langs E 6 mellom Støren og Trondheim, samt langs riksvei 30 mellom Støren og Ålen. Orkla renner langs riksvei 700 mellom Berkåk og Orkanger. 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS