• Utskrift
  • Print

Herdla

Herdla
Den spesielle øya

Herdla er den nordligste øya i Askøy kommune nord for Bergen. Naturen på øya skiller seg sterkt ut fra resten av kommunen, og Herdla er også svært spesiell i fylkessammenheng. Både den interessante geologien og det unike fuglelivet førte til at Herdla naturreservat ble opprettet for over 20 år siden.

Landskapet og naturen her ute gir besøkende en spesiell og fascinerende opplevelse, og utsikten er også vakker utover havet og mot Øygarden i vest. Øya er nesten helt flat og skiller seg derfor ut fra de mer knausete og kuperte naboøyene. Store mengder med løsmasser ble avsatt på Herdla ved slutten av siste istid for over 10 000 år siden, så dette er altså yttergrensen for isens framrykninger i den såkalte Ra-tiden. Moreneavsetningen sees tydelig på sørvestsiden hvor det er en flott rullesteinsstrand og sandstrand med tilhørende strandvegetasjon. Dette kalles gjerne moreneklintkyst av fagfolkene og er ingen vanlig naturtype i Norge.

Rikt fugleliv

I tillegg til kvartærgeologien er det fuglelivet som er det unike på nordtuppen av Askøy kommune. Hele 224 forskjellige fuglearter er observert på Herdla. Takket være det milde klimaet langt mot vest er det et rikt fugleliv på Herdla året rundt. Likevel er det først og fremst som rasteområde for vadefugl under høsttrekket og som beiteområde for andefugl vinterstid at området har størst betydning. For andefuglene er det særlig det grunne havområdet nord for Herdla, Herdlaflaket, som er viktig. Ærfuglen er meget tallrik, og rekorden vinterstid her er rundt 2 300 individer. Denne biotopen er også viktig for dykkender, og både sjøorre, svartand og havelle forekommer relativt ofte gjennom vinterhalvåret.
  Det spesielle med Herdla er de grunne havområdene og sandstrendene. Strendene er som en magnet på mange ulike arter med vadefugler. Det kan observeres store mengder med myrsnipe, dvergsnipe, sandlo, enkeltbekkasin og polarsnipe, og litt færre av arter som tundrasnipe, temmincksnipe, sandløper, fjæreplytt og steinvender. Større vadere liker seg også her, og heilo, brushane, vipe, tjeld, storspove, lappspove, tundralo og rødstilk kan krysses av i ornitologenes artsoversikter.Tjelden trives i fjæra på Herdla. Foto: Tom Schandy.

Verneområde og golfbane

Herdlavalen er det viktigste rasteområdet for vadefugl i fylket, og stedet er også nasjonalt viktig fordi avstanden til tilsvarende områder er veldig stor. Herdla naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning dekker et areal på ca 1,3 km2, hvorav ca 0,5 km2 er landareal. Området med fuglelivsfredning dekker et areal på rundt 3,15 km2, og her er omtrent 0,5 km2 landareal.
  Naturreservatet er faktisk med på å gjøre Herdla til et viktig reisemål. For at publikum skal kunne få oppleve litt av det rike fuglelivet, er to observasjonshus satt opp i Prestvika og Urdneset. I tida 15. april til 30. september er det ferdselsforbud i et avgrensa område fra Prestvika til Urdneset. Formålet med fredningen er å bevare et særegent og høyproduktivt våtmarksområde, å verne om et særlig rikt og variert fugleliv, interessante og verdifulle geologiske forekomster og å verne alt plante- og dyreliv som forøvrig er naturlig knyttet til området. Fuglefredningsområdet omfatter grunne sjøområder mellom Store Agnøy og Herdla, omkring Lammøya, Kvitholmane og deler av Herdla med mer.
  Nordspissen av Herdla er ikke bare en vakker naturperle, for i tillegg er det mye fruktbar jord her. Herdla gård er en storgård i nasjonal målestokk, og den er også Hordalands største gårdsbruk. Gården var kongsgård allerede under Harald Hårfagre. I dag er det golfbane ved gården i tillegg til ordinær gårdsdrift, og her er landets kanskje eneste golfklubb med en fugl i klubblogoen. Ei flott vipe pryder emblemet, en kjent og kjær fugl i jordbrukslandskapet på Herdla.
  Hvis du først er ute på denne fascinerende øya, er det vel verdt å ta en stopp på Herdla Museum. Det kultur-, natur- og krigshistoriske museet ble åpnet i 1995, og utstillingene i museet spenner i tid fra istiden og fram til i dag. Sentrale basisutstillinger er hvordan Herdla ble til, Herdla fuglereservat, Herdla kirke og Annen verdenskrig.


 

Fakta

Herdla er en to km2 stor øy på den nordligste delen av Askøy kommune i Hordaland. Deler av området er naturreservat.

Attraksjoner:
Herdla naturreservat med fuglelivet
Moreneklintkysten
Herdla Museum
Herdla gård

Kart:
1116 III Herdla 1: 50 000.

Adkomst:
Riksvei 562 over Askøybrua følges helt nord på Askøy til Herdla.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS