• Utskrift
  • Print

Frafjordheiene

Frafjordheiene
Fra grå høyfjell til grønne edelløvskoger

Frafjordheiene er fellesnavnet på det storslåtte og mangfoldige fjellområdet mellom Lysefjorden og Hunnedalen i Rogaland. Her er grå høyfjell, enorme steinurer, men også mektige fosser og frodige edelløvskogslier.

Frafjordheiene var foreslått som nasjonalpark, men slik gikk det ikke. I stedet ble 418 km2 vernet som landskapsvernområde i desember 2003. Det betyr at natur og landskap, vann og vassdrag, kulturminner og kulturlandskap skal vernes for ettertiden, men også at området skal være åpent for naturopplevelser, friluftsliv og ekstensiv landbruksdrift.
   Motorisert ferdsel, hyttebygging og kraftutbygging er derimot forbudt. Frafjordheiene er i dag så å si urørt av kraftutbygging, så deler av området er absolutt villmark. Berømte Kjerag som troner 1000 meter over Lysefjorden, er en del av dette landskapsvernområdet (se egen omtale under Lysefjorden), men resten av Frafjordheiene er nok ukjent mark for de fleste.
   Selv om navnet antyder at dette er et høyereliggende heiområde, er Frafjordheiene mer variert enn som så, takket være en rekke dalfører som skaper spenning og dynamikk. Frafjorddalen, Fidjadalen, Blåstøldalen ligger etter hverandre nordøstover fra Frafjord, mens Røssdalen og Indredalen går østover fra Espedal i vest. De to dalførene møtes ved de grønne slettene inne ved Blåfjellenden ubetjente turisthytte.

Dramatisk vandring

Det er en fin seks-syv timers tur å gå fra Blåfjellenden og ned Fidjadalen, for da får du hele spennvidden i naturtypene i Frafjordheiene. Du starter øverst ved det grå høyfjellet og beveger deg nedover. Etter et stykke kommer du til Fidjavannet hvor Huldrehaugen sperrer hele dalen. Her er det gammel, urørt bjørkeskog og en voldsom ansamling av store kampesteiner som ligger hulter til bulter, og som faktisk har demt opp Fidjavannet og Månavannet.
  Steinene stammer antakelig fra et fjellskred på nordsiden av dalen, og steinmassene har så blitt skjøvet i posisjon av store ismasser under istiden. Ved normal vannføring går elva i dalen under de store steinene, men ved flom blir gjennomstrømmingen under steinene for liten. Da flyter vannet oppå, noe som kan forårsake problemer for din vandring ned gjennom dalen.
   Lenger ned passerer du gamle beitemarker, for her var det en gang gårdbruk med hest, storfe og sau. Nederst i dalen møter du Månafossen som med sitt 92 meters stup er Rogalands største foss. Det å stå ved denne fossen er kanskje høydepunktet under hele vandringen.
  Røssdalen lenger nord er også en dramatisk opplevelse. Det tindrende klare Røssdalsvannet er omgitt av loddrette fjellvegger med bratte, alpine former. Her ligger også det enorme Fossjuvet, Rogalands svar på Jutulhogget. Hør bare på denne beskrivelsen i  Turistforeningens årbok om Frafjordheiene: ”På nordsiden av Røssdalen ligger Fossjuvet – ”jutulhogget”. Dette er beviset på kjempekrefter i isavsmeltingens vannmasser. En tur langs kanten av juvet er like storslagent som en Preikestoltur. Den mektige ”Canyon” ved Dunsen føyer seg pent inn i kjeden av storslagne fenomener ”.
  Nede i den lune Røssdalen finner du også et større område med en praktfull, grønn edelløvskog. I dette edelløvskogsriket vokser ask, lind, hassel, eik, alm, krossved, hegg og mange andre treslag i skarp kontrast til de grå fjellene oppe på selve heia. Ja, skogen har flere steder preg av å være urskog med døde og friske trær om hverandre. De mange morkne trærne innbyr hakkespetter til å hakke ut reirhull, og det gir igjen gode muligheter for meiser og ugler til å finne reirplasser. Det er mye nedbør i området, og det skaper også gode forhold for en svært artsrik lav- og mosevegetasjon.

                          Månafossen er med sitt 92 meters stup Rogalands største foss.

Utmerket stinett

Frafjordheiene har et utmerket nett av merkede stier, og Stavanger Turistforening har fire hytter i området. Foruten den allerede nevnte Blåfjellenden (ubetjent) er det Sandvatn (ubetjent), Langavatn (selvbetjent) og Fløyrli (ubetjent). Jæren Friluftsråd har dessuten restaurert den gamle fjellgården Mån ved Månafossen, og her er det også mulig å overnatte. Dette er den første fjellgården som ble ryddet i Fidjadalen, og det skjedde antakelig før Svartedauden i 1349. Frafjordheiene har dessuten en rekke gode hellere som kan brukes til overnatting.


 

Fakta
Frafjordheiene er et stort landskapsvernområde på 418 km2 i Rogaland.

Attraksjoner:
Urørt fjell- og heiområde
Fossjuvet i Røssdalen
Huldrehaugen i Fidjadalen
Månafossen i Fidjadalen

Kart:
Enkeltkart i serien Norge 1: 50 000.

Adkomst:
Kort vei inn til Blåfjellenden turisthytte fra riksvei 45 i Hunnedalen. Også mulig å gå inn fra Frafjord, Røssdalen og Lysebotn.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS