• Utskrift
  • Print

Skjærnøy-RyvingenBåttrafikk gjennom det idylliske Skjernøy-sundet. Foto: Tom Schandy.

Skjernøy-Ryvingen
Skjærgårdsidyller i Vest-Agder

Helt sør i Norge, utenfor kysten av Mandal, ligger det en praktfull skjærgård. To av de store naturperlene er Skjernøy og Ryvingen. Førstnevnte er ei øy som har hatt broforbindelse i over 40 år, mens Ryvingen er en gammel fyrstasjon langt ute i havet
 
Området mellom Skjernøy og Ryvingen er et av Sørlandets fineste skjærgårdsområder med en variert natur. Her veksler det mellom lave, blankskurte holmer til kuperte og frodige øyer mot Skjernøy og fastlandet. Skjernøy var fraflyttingstruet inntil forbindelsen til fastlandet var etablert i 1964, og nå bor det over 300 innbyggere på denne naturperlen. Dette er også Norges sørligste faste bosetting, og de ytterste øyene ligger så langt sør i landet som det er mulig å komme. Det ytterste skjæret, Pysen, ligger faktisk mer enn to og en halv kilometer lengre sør enn Lindesnes. Derfor er dette Norges sørligste punkt.

Rikt fugleliv og ulv

Sørdelen av idylliske Skjernøy er friluftsområde, og ut her går det stier og gangveier fra bebyggelsen på Farestad. I det småkuperte terrenget er det teppevegetasjon av lyng, og det vokser noen små trær der vinden ikke har fått fullt så godt tak. Oppmerksomme turgåere kan også finne klengelerkesporen i nærheten av knauser og kratt. Den sjeldne planten med små gulhvite blomster klatrer oppover mot lyset ved hjelp av sine fine klengetråder. Tross værhard kyst er floraen her usedvanlig rik. På en vårtur kan botanisk interesserte gå i eikeskoger med mye hvitveis, kusymre og vårkål, og det finnes også sjeldne orkideer som hvit skogfrue i de sørvendte skråningene. Ja, orkideen vårmarihånd trives også på Skjernøy,
  Utsikten er fin utover mot storhavet med Ryvingen i sørvest og Store Vengesholmen i sør. Sistnevnte er et sjøfuglreservat med et yrende liv, og i de beste årene har det vært rundt 4000 hekkende par med sildemåker der. Selv om du ikke har båt, kan du oppleve mye av fuglelivet med en god kikkert fra Skjernøy. Dessuten er det uansett ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatet fra 15. april til og med 15. juli.
  Selv om vi nå snakker om det aller sørligste av Norge, så ble det utrolig nok tatt et rådyr av ulv på Skjernøy i 2003. Det store rovdyret svømte nesten 200 meter og gikk i land under brua mellom fastlandet og øya. Noen dagligdags affære er det slett ikke snakk om, for det var visstnok 150 år siden sist en ulv dukket opp på Skjernøy. Mellom Skjernøy og Ryvingen ligger et av Sørlandets fineste skjærgårdsområder. Foto: Tom Schandy.

Stort verneområde

Våren 2005 ble Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde opprettet, og vernet omfatter den ytre skjærgården mellom Oksøy fyr i øst til Ryvingen fyr i vest. Arealet er på 100 km2, fordelt med 86 km2 sjøareal og 14 km2 landareal. Dette er ett av de få store kystområdene som er vernet etter naturvernloven i Sør-Norge. Av naturtyper finnes havstrand, strandenger og flere typer kystlynghei. Dette er fiskerbondens kulturlandskap som kan spores 4 000 år tilbake i tid. Dette er en naturtype i sterk tilbakegang. På flere av disse øyene beiter det heldigvis sauer i dag. Uten beitedyr ville hele dette kulturlandskapet gro igjen og forsvinne. I landskapsvernområdet finnes det flere arter som er avhengige av regelmessig beiting, brenning og slått. Floraen består av en rekke spesielle botaniske forekomster med blant annet sjeldne fjellplanter og ballastplanter.

Norges sørligste fyr

Ryvingen fyrstasjon ble opprettet i 1867, og fyret ble automatisert og avbemannet i 2002. Norges sørligste fyr ligger sør for Skjernøy, og Ryvingen tilhører også Mandal kommune. I 1897 ble den gamle fyrbygningen erstattet med et 22,5 meter høyt støpejernstårn og utstyrt med hurtigblinkende linse.
  Fyrstasjonen har i dag fyrbolig, maskinhus, uthus, vei, naust, landing, samt tufter etter tidligere bygninger og rester etter tyske anlegg. Det er tydelige spor i landskapet etter dyrking, og øya brukes fortsatt til beiting for sau. Alt dette gir området stor miljøskapende verdi. Kanskje ikke så rart at Ryvingen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde med viktige naturvern- og friluftsinteresser i kommuneplanen for Mandal? Ryvingen fyrstasjon er nå fredet, og foreningen Ryvingens Venner samarbeider med Mandal kommune, Kystverket og Fylkeskommunen om drift av fyret. Både vinter og sommer tilbys overnatting og dagsbesøk på fyret, men ingen matservering.

 Fakta

 

Skjernøy er Mandals største øy på ca 6 km2 med broforbindelse til fastlandet. Ligger i Vest-Agder fylke. Ryvingen er en gammel fyrstasjon ute i havet sør for Skjernøy.

Attraksjoner:
Ryvingen fyr
Skjernøys friområder
Landskapsvernområdet Oksøy-Ryvingen

Kart:
1411 II Mandal og 1410 Ryvingen 1: 50 000.

Adkomst:
Ta av fra E 39 ved Mandal og kjør rett sørover. Etter noen få kilometer passeres brua over til Skjernøy. Det går også rutebuss fra Mandal til Skjernøy. Man må ha båt for å komme til Ryvingen fyr.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS