• Utskrift
  • Print

Presterødkilen og IlenePresterødkilen er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. 
Foto: Tom Schandy.


Presterødkilen og Ilene
Internasjonalt viktige fuglelokaliteter

Presterødkilen og Ilene naturreservater i Tønsberg kommune i Vestfold er to av Oslofjordens viktigste våtmarksområder. Begge områdene står oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

I Presterødkilen er det observert 234 fuglearter, i Ilene hele 253 arter. Mange av dem er svært sjeldne, så som dvergrørdrum, silkehegre, slangeørn og aftenfalk. Slett ikke verst med tanke på at områdene bare ligger et steinkast fra byen.

Truede naturområder

Presterødkilen like øst for Tønsberg sentrum er en grunn fjordarm hvor store mudderflater blottlegges ved lavvann. Rundt kilen vokser tette takrørskoger, mens veier, bebyggelse og industri presser på i randsonene. Da området ble fredet i 1969, var Presterødkilen i ferd med å bli kvalt av søppeltømming og kloakkutslipp. Man skulle tro at nærmere 40 års fredning har brakt området utenfor faresonen, men det er ikke tilfellet. Nylig foreslo Statens Vegvesen å bygge en firefelts motorvei like inntil reservatet. Det gjenstår å se om dette prosjektet blir realisert.
  Ilene innerst i Byfjorden vest for Tønsberg er et brakkvannsdelta som domineres av åpne gruntvannsområder med ålegras og tarmgrønske. Omkring Aulielvas utløp er det dessuten store, fine strandenger som dels er beitepåvirket, dels tilgrodd med takrør. Området ble fredet ved kongelig resolusjon allerede i 1947, men fikk dagens naturvernstatus i 1981.Fugletårnet på Ilene. Foto: Tom Schandy.

Best på vadefugler

Presterødkilen og Ilene utgjør til sammen et viktig beite- og rasteområde for svaner, gjess, ender og vadefugler. De store mudderstrendene er spesielt attraktive for vadefugler, og det er ikke mange steder i Norge du kan studere flere vadefuglarter enn i disse to reservatene, alt fra den 14 cm store dvergsnipen til den over 60 cm store storspoven. I trekktidene kan man se arter som tjeld, enkeltbekkasin, grønnstilk, gluttsnipe, strandsnipe, myrsnipe, brushane, men også nordlige tundra- og taigaarter fra Sibir, så som sotsnipe, kvartbekkasin, lappspove, sandløper, polarsnipe og tundralo.
  Skal man se vadefugler, skal man velge tidspunktet med omhu. Det er mest å se på høsten, men man skal være klar over at vadefuglene er tidlig i gang med reisen sørover. Ved skolestart i august er ofte reservatene fulle av små vadefugler som ustanselig løper omkring på mudderflatene og leter etter smådyr. Det beste vadefugltrekket foregår fra slutten av juli til midten av september.
  I Presterødkilens takrørskoger lever sumpfugler med skjult levesett. Det er arter som vannrikse, myrrikse og rørsanger. Sistnevnte er en uanselig art som etablerte seg her på begynnelsen av 1950-tallet, men som markerer seg med spesiell sang i lyse juninetter. Tar man seg en nattlig utflukt på denne tiden kan man også høre nattergal og andre sjeldne sangere som for eksempel gresshoppesanger og myrsanger.
  Presterødkilen kan være litt vanskelig å få oversikt over, men Træleborg-odden i sør er et bra observasjonssted. Det er også mulig å komme ut i nordenden, der adkomsten via industriområdet er under utbedring og hvor det nylig er oppført et lite fugletårn.  Fra dette punktet har en det beste utsyn over de store mudderflatene som blottlegges ved fjære sjø. På Ilene står et flott fugletårn med utsikt over fjorden, og på den restaurerte husmannsplassen Søndre Holmen driver fylkesmannen et informasjonssenter for natur- og miljøvern.  Gravanda trives i grunne områder som Presterødkilen naturreservat. Foto: Tom Schandy.Fakta

Presterødkilen og Ilene, viktige naturreservater av internasjonal klasse i Tønsberg.
 
Attraksjoner:
Fugler, blant annet vadefugler, men også ender og sumparter.  

Kart:
Turkart Tjøme 1: 50 000 og Sandefjord 1: 50 000.

Adkomst:
Presterødkilen: Riksvei 311 like øst for Tønsberg sentrum. Ca 20 min å gå fra jernbanestasjonen.
Ilene: Ta av fra Riksvei 312 like øst for der veien krysser Aulielva. Her kan du parkere og gå ut til fugletårnet.
 


 

 

 

 

 

 Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS