• Utskrift
  • Print

FokstumyraFokstumyra ble fredet som Norges første fuglereservat i 1923. Foto: Tom Schandy.

Fokstumyra
Norges første fuglereservat

Fokstumyra på Dovrefjell er kanskje det mest kjente fuglereservatet i Norge. Hit valfarter europeiske fuglekikkere for å oppleve noen av godbitene i den nordiske fjellfuglfaunaen.

Allerede i 1816 skrev professor Sven Nilsson om dette én mil lange myrområdet, og fra 1832 arbeidet norske naturforskere ved Fokstua, blant annet professorene L. M. Esmarch og H. H. Rasch. I sin bok ”Den norske natur” fra 1856 skrev forstmester Jacob Bøckmann Barth at Fokstumyra ”behøver ikke at frygte for, at nogensinde Larmen av en hurtigrullende Dampvogn skal forstyrre dens vante Ro og bortskrække de levende Væsener, hvis Forsørgelse er den anbetroet”.
 
Forstyrrende dampvogner

Barth tok imidlertid feil. I 1916-17 ble Dovrebanen lagt over fjellet, tvers igjennom myrområdet og med store konsekvenser for fuglelivet. Mens det i 1907 ble registrert 41 hekkende fuglearter på myra, fant konservator H. Th. L. Schaaning bare 19 arter i 1917. Banen raserte blant annet dobbelbekkasinens to faste spillplasser, samt hekkeplassene til den sjeldne fjellmyrløperen.
   Schaanings alarmerende rapport førte til at Fokstumyra ble fredet som Norges første fuglereservat i 1923. Fredningen hjalp, og fuglelivet har kommet tilbake, til tross for at hurtigrullende ”dampvogner” passerer flere ganger daglig. Den 23. mai 1969 fikk området status som naturreservat ved kongelig resolusjon, og i 2002 ble reservatet utvidet fra 7,5 km2 til ca 18 km2. Samtidig ble reservatet utnevnt til Ramsarområde, det vil si våtmark av stor internasjonal betydning. Pr. 2005 er det observert 162 fuglearter, hvorav 78 er registrert hekkende.

Fjellfugler

Du får et godt tverrsnitt av Norges fjellfugler i reservatet. Blåstrupen synger i vierkrattene langs stien, mens enkeltbekkasinene skjener på himmelen og gir fra seg sine mekrelyder fordi de ytre stjertfjærene settes i bevegelse av lufta. Ved Horrtjernene er det store muligheter for å se brushaner i fullt spill. Dette er en av karakterartene i reservatet. Den forsvant i 1897, men kom tilbake i 1958. Opptil 30 spillende brushaner har blitt observert på tuer og øyer i Horrtjernene, og på 1970-tallet ble disse behørig presentert av forfatteren og filmfotografen Mathias Kværne som hadde hytte like ved reservatet. Dessverre har brushanene gått kraftig tilbake i verneområdet, og det er bare noen få individer igjen. Dette gjelder ikke bare Fokstumyra, men er den generelle trenden over hele Norge.
   Myrene er et paradis for ulike vadefuglarter. Foruten brushane og enkeltbekkasin, er rødstilk, grønnstilk, gluttsnipe, strandsnipe og svømmesnipe vanlige. Vipe, småspove og storspove hekker også, og det har i tillegg kommet tilbake noen dobbeltbekkasiner. Myras skyeste skapning er kanskje tranen som årlig hekker med ett til to par. Er du heldig får du se den staselige fuglen på din tur gjennom reservatet. I vannene trives ender av ulike slag, både stokkand, krikkand, toppand, brunnakke og stjertand. Dessuten har storlommen tilhold i Horrtjernene.
  Fokstumyra er også stedet for å se spennende rovfuglarter. I fjellbjørkeskogen hekker dvergfalken, og over myrene kan du se den vakre myrhauken. Dette er en rovfugl som hekker spredt og fåtallig i de sentrale delene av Sør-Norge fra Røros til Hallingdal, med Fokstumyra som den mest kjente hekkelokaliteten. Her ble den påvist hekkende allerede i 1884. I de beste smågnagerårene har det blitt registrert så mange som ni hekkende myrhauk-par på Fokstumyra.
   Hvis man er heldig, kan man bli vitne til myrhaukenes bytteoverlevering. Hannen gir nemlig byttet over til hunnen i en spektakulær luftoppvisning: Hannen slipper byttet i lufta, som så gripes av hunnen. Også jordugla er en karakterart, og i gode smågnagerår er det ikke uvanlig med fire-fem par i myrområdene. I 1963 var det ekstra mye smågnagere, og da ble det funnet hele 12 reir i området.
  Skal du få maksimalt utbytte av en tur i reservatet, bør du dra dit i begynnelsen av juni når fuglene fortsatt synger og kurtiserer. Reservatet er absolutt verdt et besøk, for det er ikke mange steder du ser så mange fjellfugler på en så kort fottur.Blåstrupen trives i vierkrattene på Fokstumyra. Foto: Tom Schandy.


 

Fakta
Fokstumyra er et 18 km2 stort naturreservat på Dovrefjell i Oppland.

Attraksjoner:
Fjellfugler, blant annet myrhauk, blåstrupe, brushane og trane

Kart:
1519 III Hjerkinn 1: 50 000.

Adkomst:
Fokstumyra ligger rett ved E 6 over Dovrefjell, ca 10 km fra Dombås. Parker på Fokstua Gård. Fra 1. mai til 1. august er det ferdselsforbud i reservatet, med unntak av ferdsel på en syv km lang oppmerket sti som starter ved Fokstugu stasjon like ved Fokstugu Gård. Ved Horrtjerna er det fugletårn.


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS