• Utskrift
  • Print

 Deltaet i Nordre Øyeren er Nord-Europas største. Foto: Tom Schandy.

Nordre Øyeren
Nordens største innlandsdelta

Nordre Øyeren er et unikt naturreservat.  De tre elvene Nitelva, Leira og ikke minst Glomma danner Nordens største innlandsdelta med lange nes, øyer, grunner og et virvar av gamle og nye elveløp. Innsjøen har rekord i antall fiskearter, spennende vannplanter og ikke minst et svært mangfoldig fugleliv.

Elvene frakter med seg enorme mengder sand og slam som avsettes der elvevannet mister farten ute i den store innsjøen. Tilførselen av nytt materiale bygger opp nye øyer, men samtidig brytes andre øyer ned. Den strie strømmen graver i jordkantene og legger igjen masse i rolige partier. Deltalandskapet er med andre ord i stadig forandring og forflytter seg faktisk sørover i innsjøen. Ved å studere gamle kart har man kunnet konstatere at deltaets landareal har økt med mer enn hundre prosent i perioden mellom 1875 og 1956. Det er de mange øyene som har gitt navn til innsjøen. Øyeren kommer fra det norrøne Øyir som er avledet fra øy.
  De spesielle naturforholdene gir opphav til et helt særegent plante- og dyreliv. Ikke overraskende er Nordre Øyeren en vannbotanisk perle som kan by på alt fra ekstremrike samfunn til kalde gruntvannssamfunn med mer enn 325 registrerte sump- og vannplanter. På øyene vokser gråorskog, og det finnes også en lokalitet hvor det vokser en nesten ren mandelpilskog.
   Nordre Øyeren ble fredet som naturreservat i 1975 og utvidet i 1992 med Sørumsneset. Reservatene utgjør ca 64 km2. I 1985 fikk området også formell status som Ramsarområde, det vil si et internasjonalt verneverdig våtmarksområde.

Fiskerekord

Fiskelivet i Øyeren er en sak for seg selv, for ikke noe annet sted i Norge finner du flere fiskearter enn her. Det er påvist 25 ferskvannsarter, som alle har sine spesielle nisjer i innsjøen. I de grunne vikene er det mest mort, men også vederbuk, abbor, brasme og gjedde. I de åpne, vindutsatte områdene finner du de leirvannstolerante artene som flire, brasme, laue, hork og mort. Ute i det kalde Glommavannet lever abbor, mort, gullbust, harr, sik og lake, mens sik, lake, hork og krøkle trives i dypet sør i innsjøen. Med andre ord kan man få litt av hvert på kroken, og det er ikke alltid like lett å artsbestemme hva man egentlig har fått. Kongen blant fiskeartene er gjørsen som kan bli tre-fire kilo, ja, helt opptil ti kilo. I mai-juni vandrer den opp i elvene for å gyte, og da kan man få den på kroken. Fisket foregår fra land, og man bruker gjerne en død laue som agn.
   Rundt innsjøen finner man omtrent alle norske amfibiearter, spissnutefrosk, vanlig frosk, padde, samt liten og stor salamander. Det er også observert 26 pattedyrarter. Både elg og rådyr beiter av den frodige vegetasjonen, og i de mange kanalene holder beveren til.

Rik fuglelokalitet

Nordre Øyeren er likevel mest kjent som fuglelokalitet. Mer enn 260 arter er observert, og av disse er 133 tilknyttet våtmark. På grunn av de store vannstandsendringene er det relativt få hekkefugler i deltaet, så det er først og fremst i trekktidene i april-mai og juli-oktober at deltaet fylles opp med ulike våtmarksfugler. Da kan det være noen tusen ender som koser seg, med krikkand, stokkand og brunnakke som de vanligste arter. Ved lav vannstand avdekkes store mudderflater, noe vadefuglene setter pris på. Mattilbudet i mudderet er helt enormt. Det kan være over 100 000 millimeter-store smådyr pr. kvadratmeter mudderflate. Rundormer, fåbørsteormer og fjæremygg utgjør 95 prosent av mattilbudet.
   Hele sommerhalvåret fisker flere fiskeørnpar i deltaet, og det hender også at den vakre isfuglen hekker i eller ved reservatet. Vinterstid, så lenge det ikke er is, kan opptil 1 500 sangsvaner holde fest i Øyeren, så dette er en av de viktigste overvintringsplassene for denne arten i Norge.
  Nordre Øyeren er et populært friluftsområde, ikke bare for båtfolk. Spesielt den lange Årnestangen er mye brukt til fottur. Tar du deg en tur ut hit i trekktidene, vil du møte mange ornitologer med teleskop. Helt ytterst på tangen og på østsiden av deltaet er det også fugletårn.I hele sommerhalvåret slår fiskeørna fisk i deltaet. Foto: Tom Schandy.Fakta

Nordre Øyeren naturreservat, Nordens største delta. Ramsarområde. Ligger ved Lillestrøm i Akershus.

 

Attraksjoner:
Spesielt landskap
Unik botanikk
Variert fugleliv
Bever

Kart:
1914 I Fet og 1914 IV Oslo 1: 50 000. Båt- og fritidskart for Øyeren, Glomma, Vorma (1: 50 000).

Adkomst:
Ta riksvei 120 sørover fra Lillestrøm, på vestsiden av Øyeren. Ta av ned til Årnes. Der kan du
parkere og gå utover Årnestangen. Det er også mulig å komme seg ut i deltaet fra østsiden. Da må du ta riksvei 22 mot Fetsund.ring 63887818


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS