• Utskrift
  • Print

Jeløya

Jeløya
Et enestående stykke Østfold

Jeløya like vest for Moss er kjent for flotte strender, et yrende båtliv, vakkert kulturlandskap, herregårder, frodig natur og kunstgallerier. Sør på øya ligger Søndre Jeløy landskapsvernområde på over 4 000 mål, og dette er en virkelig naturperle.

Hele sørvestspissen av Jeløya tilhører dette landskapsvernområdet. Med sitt varme, kystnære klima er det flere forskjellige skogtyper som trives her ute. Edelløvskogen finnes både i de lysrike overgangssonene mellom dyrket mark og barskogen og på god jord ned mot sjøen. Gråor-askeskog, svartor-sumpskog og alm-lindeskog er eksempler på slike skogtyper, mens furu-strandskog dominerer på de tørke- og værutsatte strendene på vestkysten. Dette er såkalt verneskog som er et svært viktig beskyttende element for den øvrige vegetasjonen. På våren er det en fantastisk blomstring med mengder av både blåveis og hvitveis i de ovennevnte edelløvskogene, men det skjer før løvverket vokser ut og stenger for lyset.
  Formålet med å opprette Søndre Jeløy landskapsvernområde er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer. Helt sør i landskapsvernområdet ligger Rødsåsen naturreservat på 318 mål. Her er verneformålet å bevare et skogområde  med alt naturlig plante- og dyreliv på permiske bergarter i de mest sommervarme strøk av landet med eksponert beliggenhet inntil Oslofjorden.
  I landskapsvernområdet er det også planer om opprettelse av to nye naturreservater, Grønliparken (41 mål) og Reieråsen (82 mål). Begge er dominert av edelløvskog.

Herregårder og biologisk mangfold

Turveiene på Søndre Jeløy går mange steder i nær tilknytning til sjøen i et landskap hvor det er alléene, steingjerdene, de store herregårdene og hageanleggene som er de dominerende trekkene. Gårdseiendommene på Jeløya ble på 1700-og 1800-tallet kjøpt opp av rike byfamilier og embetsmenn, og deretter ble eiendommene bygd ut til landsteder med parkanlegg og alléer. I dette herregårdslandskapet med storgårdene Røed og Alby (hvor Galleri F 15 holder til) er det frodigere enn i mye av Østfold ellers. Det kommer av at de vulkanske bergartene på øya forvitrer lettere og er mye rikere på næringsstoffer enn gneis og granitt som er vanligst på fastlandet. Geologisk sett hører Jeløya til Oslofeltet og består av unge lavabergarter fra permtiden.
  Når vegetasjonen er variert, følger ofte resten av det biologiske mangfoldet etter. Jeløya ligger i tillegg midt i den viktige trekkleden for fugler langs Oslofjorden, og ikke overraskende er det registrert hele 220 fuglearter her. Av pattedyrarter er det vel rådyrstammen som turgåere best legger merke til, men mange insektsarter trives også her ute. Blåveis er et kjent vårtegn på frodige Jeløya. Foto: Tom Schandy Fakta

19 km2 stor øy i Oslofjorden med broforbindelse til fastlandet. Ligger i Moss kommune i Østfold.

Attraksjoner:
Søndre Jeløy landskapsvernområde
Herregårdene (Alby og Røed er åpne for publikum)
Galleri F 15 på Alby

Kart:
1813 I Horten 1: 50 000.

Adkomst:
Ta av fra E 6 og følg skiltingen til Moss. Jeløya ligger vest for Moss by og har broforbindelse. Det går også ferje mellom Horten og Moss.


 

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS