• Utskrift
  • Print

Øra ved FredrikstadUtsikt over Øra en desemberdag med snø og is. Foto: Tom Schandy.

Øra ved Fredrikstad
Rikt biologisk mangfold ved Glommas munning

Ved Glommas østre munning, rett sør for Fredrikstad by, ligger det store våtmarksområdet Øra. Både fuglelivet, floraen og fiskefaunaen er svært rikt, tross beliggenheten rett ved siden av Østfolds største by og flere industriområder.

Øra naturreservat er på hele 15,6 km2, hvorav 2,3 km2 er landareal. Med andre ord et svært stort naturreservat, spesielt med tanke på nærheten til de tette befolkningskonsentrasjonene. Verneområdet omfatter Gansrødbukta, Neskilen og utenforliggende holmer og sjøarealer. I nordøst og øst grenser lave skogkledde åser, beiter og dyrket mark til reservatet, sør og vest sjøarealer. Landskapet er som en skjærgårdskyst med en rekke idyller som utstikkende nes, dype viker, holmer og skjær.
  Øraområdet er interessant også fordi Norges største elv, Glomma, har sitt utløp i havet her. Sedimentasjon av løsmasser skjer i dag i de store gruntvanns- og våtmarksområdene ved Øra. Brakkvannet har også ført til svært spesielle biotoper for mange arter, både når det gjelder flora og fauna. Nå er det også planer om utvidelse av reservatet med til sammen over 1 000 mål, omtrent likt fordelt på land og sjø.Skjeggmeisen er en av mange fuglearter man kan observere i takrørskogene. Foto: Tom Schandy

Variert fugleliv

Fuglelivet i Øraområdet har vært kjent lenge blant fuglefolk, og allerede på 1800-tallet virket amatørornitologen J. A. Thome her. Seinere har en rekke kjente ornitologer i Norge besøkt Øra, men det var først på 1960-tallet at områdets rike fugleliv kom skikkelig i fokus. Særlig fordi det var så store konsentrasjoner av overvintrende sangsvaner og knoppsvaner, og det kunne observeres opptil 1 000 individer samtidig. Allerede i 1937, som det andre stedet i Norge, ble det konstatert hekking av knoppsvane ved Øra. Naturreservatet ble opprettet i 1979, og i 1985 ble dette utpekt som Ramsarområde. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale hvor formålet er å beskytte verdens våtmarksområder generelt og særlig som leveområder for vannfugl.
  Under fugletrekket vår og høst observeres mange sjeldne gjester i Øra naturreservat. Både tundragås, hvitkinngås (nå også hekkefugl i Øra), ringgås og gulnebblom er funnet her, og det samme er rovfugler som kongeørn og aftenfalk. Fargerike og eksotisk utseende arter som isfugl og stillits er også observert, sistnevnte til og med hekkende ved Øraveien. Ved Øra ble det for noen år siden også etablert en storskarvkoloni på over 700 par, den første i Oslofjorden. Majoriteten av disse fuglene tilhører imidlertid ikke den nordatlantiske underarten som hekker i Nord-Norge, men en underart som heter mellomskarv og som blant annet finnes hekkende i ferskvann i Sverige og Danmark og videre sørover til Middelhavet. Den har mer hvitt på hals, nakke og hode enn den nordnorske skarven.
  Til sammen er over 250 fuglearter registrert ved Øra, og nå kan fugleinteresserte også lettere få oversikt fra det nye fugletårnet over det forholdsvis flate området. Øra Fugleobservasjonstårn ligger i en buffersone mellom etablerte bedrifter og naturreservatet ved Glommas utløp.Fugletårnet ved Øra gir deg god utsikt over våtmarksområdene. Foto: Tom Schandy.

41 forskjellige fiskeslag

For naturinteresserte er Øra også assosiert med rike fiskeforekomster og særegne naturforhold forøvrig. Forutsetningene for det biologiske livet er altså de store, grunne områdene og det spesielle miljøet som oppstår der elvevann møter havet. Vannvegetasjonen domineres av arter som takrør, pollsivaks og havsivaks, noe ikke minst alle sangerne setter pris.
  Fiskefaunaen ved Øra er helt spesiell. Saltinnholdet i vannet kan variere svært mye, oftest avhengig av flomperioder i Glomma. Saltvannsfisker som torsk og hvitting blir gjerne fanget vinterstid, mens abbor, mort og brasme er mer vanlig når ferskvannsnivået øker. Det morsomme er at det i enkelte perioder på året er mulig å få både ferskvanns- og saltvannsfisker i samme garn. Til sammen er det registrert hele 41 forskjellige fiskeslag i Øraområdet.


Fakta

 Stort våtmarksområde ved Glommas munning, rett sør for Fredrikstad i Østfold fylke.

Attraksjoner:
Svært rikt fugleliv
Over 40 fiskearter

Kart:
1913 III Fredrikstad 1: 50 000.
 
Adkomst:
På landsiden er Pernesodden det beste sted for turer og observasjoner. Hit går det gangvei fra riksvei 107 hvor det er parkeringsplass. Andre utsiktsplasser er innerst i Gansrødbukta og ved Ulvika på østsiden. Med egen båt er det også mulig å komme til reservatet fra sjøsiden. Enklest adkomst til fugletårnet er det ved å kjøre riksvei 111 sørover til inngangen til Frevar (fyllinga). Følg deretter veien videre rett fram til tuppen av fyllinga. 


 


 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS